Παραμετροι Ληψης Πτυχιου

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου

Οι φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 θα εντάσσονται πλήρως στο νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-16 δηλ. θα πρέπει να έχουν περάσει: 5 μαθήματα ανά εξάμηνο

 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (από τα οποία 32 πρέπει να είναι Υποχρεωτικά Μαθήματα Επιλογής ή/και Ελευθέρας Επιλογής και 8 πρέπει να είναι Υποχρεωτικά Εργαστήρια Κατεύθυνσης.)

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α και Β εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 42 (34 υποχρεωτικά επιλογής και 8 υποχρεωτικά)

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 44 (36 υποχρεωτικά επιλογής και 8 υποχρεωτικά)

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε και ΣΤ εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα Ζ και Η (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 46 (38 υποχρεωτικά επιλογής και 8 υποχρεωτικά)

Οι φοιτητές/τριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ή παλαιότερα θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνο
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 48

Φοιτητές/τριες οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων λόγω της μείωσης των προσφερομένων μαθημάτων, θα πρέπει να επιλέξουν προσφερόμενα μαθήματα επομένου αντίστοιχου (χειμερινού ή εαρινού) εξαμήνου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.  

Οι φοιτητές/τριες που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2015-16, εντάσσονται πλήρως στο νέο πρόγραμμα σπουδών 2015-16 δηλ. θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (στο Α εξαιρούνται τα τρία μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή τους)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 υποχρεωτικά επιλογής και 8 υποχρεωτικά)

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΗΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • 1ο εξάμηνο: 5 μαθήματα
 • 2ο εξάμηνο:  5 μαθήματα
 • 3ο :  5 μαθήματα πρωτοδήλωτων και έως 6 οφειλόμενα μαθήματα του Α εξαμήνου
 • 4ο : 5 μαθήματα πρωτοδήλωτων και έως 6 οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου
 • 5ο : 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) και έως 12 οφειλόμενα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου
 • 6ο : 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) και έως 12 οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου
 • 7ο : 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) και έως 18 οφειλόμενα μαθήματα του Α, Γ, Ε εξαμήνου
 • 8ο : 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) και έως 18 οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ, ΣΤ εξαμήνου
 • 9ο εξάμηνο Πτυχίου οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 24 οφειλόμενα μαθήματα των αντίστοιχων χειμερινών και εαρινών εξαμήνων καθώς και μέχρι ένα πρωτοδήλωτο κατηγορίας ΕΕ (προσφερόμενα μαθήματα γλωσσών) στο χειμερινό εξάμηνο. Τέλος σε περίπτωση που φοιτητής έχει ήδη δηλώσει πτυχιακή εργασία  και επιθυμεί να μην την εκπονήσει, οφείλει να δηλώσει σε αντικατάσταση αυτής 1 πρωτοδήλωτο καθώς και ένα οφειλόμενο κατηγορίας ΥΕ του εαρινού εξαμήνου.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι οι φοιτητές/τριες που εγγράφονται στο Τμήμα, εκτός των προερχομένων από τις εισαγωγικές εξετάσεις υποχρεούνται να δηλώσουν και να εξεταστούν επιτυχώς κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε ένα τουλάχιστον μάθημα Αγγλικών από τα προσφερόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.