Πληροφοριες για το Προγραμμα

Κατατακτήριες εξετάσεις ατόμων με αναπηρια και ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Ανακοινώνεται στους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις κατατακτήριες εξετάσεις της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1329/2-7-15/ τ. Β΄ έχει τροποποιηθεί η υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Φ.1/192329/Β3/13/13-12-2013 (ΦΕΚ 3185 Β’) και ορίζει ότι «Οι υποψήφιοι προς κατάταξη πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρία και ειδικές μαθησιακές ανάγκες εξετάζονται προφορικά ή γραπτά ανάλογα με τις δυνατότητές τους και συγκεκριμένα:

Εξετάζονται προφορικά κατόπιν αιτήσεώς τους οι υποψήφιοι προς κατάταξη, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση επειδή:

Α. είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/1979/ (ΦΕΚ 191 Α΄) ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67%.

Β. Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα,

Γ. Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.

Δ. Πάσχουν από κάταγμα ή προσωρινή βλάβη των άνω άκρων, που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή.

Ε. Παρουσιάζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία.

 

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στη Σχολή, στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν, συνοδευόμενη από σχετική γνωμάτευση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν γραπτώς»

 

Από τη Γραμματεία της Σχολής

Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού