Προκήρυξη ΠΜΣ Κατεύθυνση "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία"

Προκήρυξη ΠΜΣ Κατεύθυνση "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία"

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών που επιθυμούν να συμμετάσχουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο αντικείμενο Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία.

Το πρόγραμμα απαιτεί την πλήρη απασχόληση των φοιτητών που θα επιλεγούν κατά τη διάρκεια τριών εξαμήνων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την υποχρέωση (α) να συμμετάσχουν ανελλιπώς και να εξετασθούν σε οκτώ (8) μαθήματα και (β) να εκπονήσουν, υπό την επίβλεψη συμβούλου καθηγητή, μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία περίπου 20.000 λέξεων την οποία θα κληθούν να υποστηρίξουν ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι των Τμημάτων Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας, Πολιτικών Επιστημών, Τεχνολογιών της Επικοινωνίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικών Επιστημών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ψυχολογίας, Νομικής, Φιλοσοφικής, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Επιστημών της Αγωγής, Θεατρικών, Μουσικών ή Κινηματογραφικών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της Κατεύθυνσης. 

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς». Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτοί με απόφαση της ΓΣΕΣ υποψήφιοι με μικρότερο βαθμό πτυχίου αν έχουν βαθμολογηθεί με «λίαν καλώς» στα μαθήματα ή στην τυχόν πτυχιακή τους εργασία που σχετίζονται με το αντικείμενο Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία ή εάν διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο, πλούσιο ερευνητικό έργο ή πλούσια επαγγελματική εμπειρία. 

Οι υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από τίτλο σπουδών σε αλλοδαπό πανεπιστήμιο, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες, ώρες 10:00- 13:00, από την 31η Αυγούστου 2016 έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2016. Εάν οι αιτήσεις σταλούν ταχυδρομικά θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά

 1. Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή κάνοντας κλικ εδώ).
 2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 3. Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβαίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.
 4. Αντίγραφο τυχόν πρόσθετων τίτλων σπουδών.
 5. Αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων.
 6. Βιογραφικό σημείωμα και υπόμνημα στο οποίο οι υποψήφιοι εκθέτουν τι προσδοκούν από τη φοίτησή τους στο ΠΜΣ.
 7. Περίληψη και φάκελο των τυχόν δημοσιεύσεων ή άλλων ερευνητικών ή και δημιουργικών εργασιών τους και δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ενδεχόμενη πρόσθετη ερευνητική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.
 8. Αντίγραφα διπλωμάτων ή τίτλων πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα ή στην ελληνική, προκειμένου για αλλοδαπούς.
 9. Δύο συστατικές επιστολές των τελευταίων 12 μηνών.

Στις περιπτώσεις 3,4,5 και 8 αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων κατά την υποβολή της αίτησης. Όσοι όμως επιτύχουν θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφα κατά την εγγραφή τους.  

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία εντός του Σεπτεμβρίου 2016 (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως) σε θέματα, θεωρητικού ή και εφαρμοσμένου χαρακτήρα, που εμπίπτουν στην ευρύτερη γνωστική περιοχή των Νέων Μέσων και της Δημοσιογραφίας. Οι επιτυχόντες καλούνται κατόπιν σε συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, η οποία αξιολογεί επίσης τους φακέλους τους. Η βαρύτητα των παραπάνω στην τελική αξιολόγηση προκύπτει ως εξής: γραπτή δοκιμασία 50%, φάκελος και συνέντευξη 50%

Ο τόπος της γραπτής δοκιμασίας και τυχόν αλλαγή του χρόνου τέλεσής της, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού και στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Τμήματος (http://cmc.panteion.gr). 

Τα μαθήματα που θα προσφερθούν στο ΜΔΕ «Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία» είναι:
Α’Εξαμηνο

 • Μέσα και Ψηφιακές Εφαρμογές
 • Δημόσιες Πολιτικές και Ψηφιακή Επικοινωνία
 • Διαμεσική Επικοινωνία
 • Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα στη Δημοσιογραφία
 • Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Β’Εξάμηνο

 • Παραγωγή Περιεχομένου και Επιχειρήσεις Μέσων
 • Δημοσιογραφική Αφήγηση στα Παλαιά και Νέα Μέσα: Σύγκλιση και Πολυμεσικότητα
 • Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ στα Μέσα
 • Ανασκευάζοντας το Παρελθόν, Κατασκευάζοντας το Παρόν στην Ψηφιακή Εποχή

Διδάσκουν: Νίκος Λέανδρος, Νίκος Μπακουνάκης (σε εκπαιδευτική άδεια), Γιάννης Σκαρπέλος, Μαριάννα Ψύλλα, Γιώργος Κλήμης, Μπέτυ Τσακαρέστου, Ιωάννα Βώβου, Χρυσάνθη Αυλάμη, Μάρθα Μιχαηλίδου (σε εκπαιδευτική άδεια), Δήμητρα Ιορδάνογλου, Σταύρος Καπερώνης.
Το πρόγραμμά πλαισιώνεται με διαλέξεις διακεκριμένων ακαδημαϊκών, ελλήνων και ξένων, καθώς και επαγγελματιών από τον χώρο της δημοσιογραφίας, των μέσων ενημέρωσης και της επικοινωνίας.  

Βιβλιογραφία για τις γραπτές εξετάσεις:

 • Λέανδρος, Νίκος (2005), Το διαδίκτυο : Ανάπτυξη και αλλαγή, Αθήνα : Καστανιώτης
 • Μπακουνάκης, Νίκος (2014), Δημοσιογράφος ή ρεπόρτερ, Η αφήγηση στις ελληνικές εφημερίδες, Αθήνα: Πόλις
 • Champagne, Patrick (2002), Η κατασκευή της κοινής γνώμης, Το νέο πολιτικό παιχνίδι, Αθήνα: Πατάκης
 • Gerstlé, Jacques, Η πολιτική επικοινωνία, Αθήνα: Τυπωθήτω-Δαρδανός
 • McQuail, Denis (2003), Η θεωρία της μαζικής επικοινωνίας για τον 21ο αιώνα, Αθήνα : Καστανιώτης
 • Salmon, Christian (2008), Storytelling, Η μηχανή που κατασκευάζει ιστορίες και χειραγωγεί τα πνεύματα, Αθήνα: Πολύτροπον