Νεα

Θέμα: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διευθυντή στο «Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού»

Αθήνα, 01/11/2017
Αρ. Πρωτ.: 2641
 
Θέμα: Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη νέου  Διευθυντή στο
«Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» ( ΦΕΚ 126/ τχ. Α’/ 18-6-99).

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 29 §1,2 και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 84 του Νόμου 4485/2017, η Πρόεδρος του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διευθυντή  στο  «Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού» ( ΦΕΚ 126/ τχ. Α’/ 18-6-99). Οι υποψήφιοι για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου θα πρέπει να υποβάλλουν δήλωση υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα ημερών από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης της προκήρυξης ( η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και ηλεκτρονικά). 

H Πρόεδρος του Τμήματος
Αναπλ. Καθηγήτρια  Μ. Ψύλλα

*Το Πρωτότυπο με την υπογραφή της προέδρου φυλάσσεται στο τμήμα