Νεα

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 14 /11 / 2017
Αριθ. Πρωτ.: 2745

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος  Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ότι, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου βάσει του προγράμματος «Χρηματοδοτήσεις για την Πρακτική Άσκηση των Τμημάτων του Παντείου Πανεπιστημίου Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018» της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παντείου Πανεπιστημίου», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000615.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να προσέλθουν κατά το διάστημα από 20 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, και ώρες  10:00-13:00, στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση είναι:

1. Αναλυτική Βαθμολογία
2. Βιογραφικό Σημείωμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:

1. Να έχουν  κατοχυρώσει τα έξι από τα οκτώ υποχρεωτικά Εργαστήρια με βάση το  Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.
2. Η σειρά προτεραιότητας των επιλαχόντων θα καθορίζεται από τον μέσο όρο της βαθμολογίας τους.

Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στο δικτυακό τόπο του Τμήματος για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα (+ δέκα (10) επιλαχόντες και επιλαχούσες).

 Η κατάσταση των ονομάτων των φοιτητών και των φοιτητριών ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο του Τμήματος. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης σε διάστημα πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη
Αναπλ. Καθηγήτρια  Μ. Ψύλλα