Παραμετροι Ληψης Πτυχιου

Παράμετροι Λήψης Πτυχίου

Παράμετροι λήψης πτυχίου, όπως διαμορφώθηκαν μετά από απόφαση της ΓΣ (στις 6/3/17):

Οι φοιτητές που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και εξής για τη λήψη πτυχίου θα πρέπει να έχουν περάσει: 5 μαθήματα ανά εξάμηνο

 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (Εργαστήρια Κατεύθυνσης)

Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α και Β εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 42 (34 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά)


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 θα πρέπει να έχουν
περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα (δηλαδή 5 ανά
 • εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 44 (36 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά)


Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε και ΣΤ εξάμηνο
 • Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα σπουδών τα υπόλοιπα εξάμηνα Ζ και Η (δηλαδή 5 ανά
 • εξάμηνο)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 46 (38 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά)

 
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ή παλαιότερα θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 6 μαθήματα σε Α, Β, Γ και Δ εξάμηνο
 • 4 μαθήματα και 2 εργαστήρια κατεύθυνσης σε Ε, ΣΤ, Ζ και Η εξάμηνο
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 48 (40 υποχρεωτικά επιλογής ή Ελεύθερης Επιλογής ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά)

Φοιτητές οι οποίοι δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό μαθημάτων λόγω της μείωσης των προσφερομένων μαθημάτων, θα πρέπει να επιλέξουν προσφερόμενα μαθήματα επομένου αντίστοιχου (χειμερινού ή εαρινού) εξαμήνου, κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία.

Οι φοιτητές που προέρχονται από κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδ. έτους 2015-16 και εξής, θα πρέπει να έχουν περάσει:

 • 5 μαθήματα ανά εξάμηνο (στο Α εξαιρούνται τα τρία μαθήματα που απαιτούνται για την εισαγωγή τους)
 • Σύνολο μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου 40 (32 ΥΕ ή ΕΕ ή ΜΕΤ και 8 υποχρεωτικά (Εργαστήρια Κατεύθυνσης)

Για τα 3 μαθήματα που εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους θα καταχωρείται ο βαθμός που πέτυχαν, προσαρμοσμένος στην κλίμακα του 10. Για τα μαθήματα που τυχόν αναγνωριστούν -λόγω συνάφειας με τις προηγούμενες σπουδές τους-, μετά από απόφαση της ΓΣ του Τμήματος, θα τους αναγνωρίζονται τα ECTSκαι οι διδακτικές μονάδες, χωρίς βαθμό (με κωδικό 99).

Για φοιτητές που εισήχθησαν με κατατακτήριες εξετάσεις πριν το ακαδ. έτος 2015-16, οι οποίοι εγγράφονταν στο Γ’ εξάμηνο Σπουδών, ακολουθούνται οι  κανόνες σπουδών (αναφορικά με τον αριθμό μαθημάτων που οφείλουν να περάσουν) όπως αποτυπώνονται παραπάνω και ισχύουν ανά έτος εισαγωγής, για τους προπτυχιακούς φοιτητές.

Παράμετροι δηλώσεων Πρωτοδήλωτων και Οφειλομένων Μαθημάτων

1ο Α’εξάμηνο : 5 μαθήματα (5 ΥΕ, ή 4 ΥΕ και 1 ΕΕ ή ΜΕΤ)

2ο Β’ εξάμηνο:  5 μαθήματα (5 ΥΕ, ή 4 ΥΕ και 1 ΕΕ ή ΜΕΤ)

3ο Γ’εξάμηνο:  5 μαθήματα (5 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου, ή  έως 10 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 6 οφειλόμενα μαθήματα του Α εξαμήνου

4ο Δ’ εξάμηνο: 5 μαθήματα πρωτοδήλωτων (5 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή  έως 10 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 6 οφειλόμενα μαθήματα του Β εξαμήνου

5ο Ε’εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή  έως 15 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Α’ και Γ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 12 οφειλόμενα μαθήματα του Α και Γ εξαμήνου

6ο ΣΤ εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή  έως 15 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β’ και Δ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 12 οφειλόμενα μαθήματα του Β και Δ εξαμήνου

7ο Ζ’ εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ) τρέχοντος εξαμήνου ή  έως 20 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Α’ , Γ και Ε εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 18 οφειλόμενα μαθήματα του Α, Γ, Ε εξαμήνου

8ο Η Εξάμηνο: 5 μαθήματα (2 ΥΠ και 3 ΥΕ ή 2 ΥΕ και 1 ΜΕΤ) τρέχοντος εξαμήνου ή  έως 20 συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων των Β’ , Δ και ΣΤ εξαμήνων που δεν είχε δηλώσει κατά το παρελθόν και έως 18 οφειλόμενα μαθήματα του Β, Δ, ΣΤ εξαμήνου

9ο Πτυχίου: οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν έως 24 οφειλόμενα μαθήματα των αντίστοιχων χειμερινών ή εαρινών εξαμήνων καθώς και μέχρι 20 πρωτοδήλωτα κατηγορίας (ΥΠ, ΥΕ και ΕΕ ή ΜΕΤ). Τέλος σε περίπτωση που φοιτητής έχει ήδη δηλώσει πτυχιακή εργασία  και επιθυμεί να μην την εκπονήσει, οφείλει να δηλώσει σε αντικατάσταση αυτής (2 μαθήματα), 1 πρωτοδήλωτο καθώς και ένα οφειλόμενο κατηγορίας ΥΕ του εαρινού εξαμήνου.