.

Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων

Το πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε υποψήφιους/ες που έχουν προσωπικές, ακαδημαϊκές ή/και επαγγελματικές επιδιώξεις στον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας εν γένει και, ειδικότερα, ενδιαφέρονται να μελετήσουν θεωρητικώς και εμπράκτως τον λόγο των Μέσων.

Το Πρόγραμμα επιδιώκει:

  • Να προσφέρει συστηματικές σπουδές στο πεδίο της Επικοινωνίας και να αναπτύξει τον διεπιστημονικό διάλογο με άλλους κλάδους, όπως η πολιτική επιστήμη, η δημοσιογραφία, η κοινωνιολογία, οι διεθνείς σχέσεις και ο πολιτισμός. Η κύρια εστίαση κατευθύνεται συγκεκριμένα (υπό την έννοια της εξειδίκευσης) στην ανάλυση του λόγου των Μέσων όπως αναπτύσσεται σήμερα μέσα από το τρίπτυχο: ομιλία-γραφή-εικόνα.
  • Να μελετήσει τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και γλωσσικές/μορφολογικές παραμέτρους της επικοινωνίας .
  • Να εξετάσει, σε αυτό το πλαίσιο, ζητήματα που αναφέρονται στη λειτουργία των θεσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαχείριση της εξουσίας, τον ιδεολογικό φενακισμό, τη διάκριση ρητορική-ρητορεία, τη χρήση του λόγου, τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό και τις νέες εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας.
  • Να προετοιμάσει τους σπουδαστές/στριες, έτσι ώστε να κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο των σπουδών, να αξιολογούν τα δεδομένα και τις ερευνητικές μεθόδους, να αναλύουν κριτικά τις απόψεις/ιδέες τους και να μπορούν να τις παρουσιάσουν με σαφήνεια και ακρίβεια.
  • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές/στριες επαρκείς δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο που θα τους επιτρέψουν να σταδιοδρομήσουν στον επαγγελματικό χώρο που θα επιλέξουν.

Η κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο πεδίο της Επικοινωνίας (ειδικότερα στη Ρητορική της εικόνας, του λόγου και της γραφής, όπως αυτή ασκείται στα Μέσα), και να καλύψει, αυτοτελώς ή επιμέρους, γνωστικά αντικείμενα, όπως Πολιτική Επικοινωνία, Ψηφιακή Επικοινωνία, Θεωρία και Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις, Επικοινωνία και Ανθρωπολογία, Ρητορική της Εικόνας, Γλώσσα και Γραφή στα Μ.Μ.Ε., Μορφές Επικοινωνιακής Αφήγησης, Δημόσιος Χώρος και Προφορικός Λόγος, Ρητορική και Πολιτική.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος αποσκοπεί στην εκπλήρωση τριών στόχων: στην προετοιμασία ικανών στελεχών για επαγγελματική απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στη συστηματική εφαρμογή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για περαιτέρω ακαδημαϊκές και ερευνητικές δραστηριότητες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε σύνδεση με το διδακτικό έργο, γεγονός που βρίσκει την αντάκλασή του στο σοβαρό ερευνητικό έργο που επιτελούν οι απόφοιτοι της κατεύθυνσής μας με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών που στηρίζονται στην έρευνα. Το πρόγραμμα της κατεύθυνσής μας καλύπτει διδακτικά το πεδίο της συναφούς έρευνας με έμφαση στις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας και του λόγου των μέσων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνδυάζει την κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών μέσων, στις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εκφάνσεις τους (αξιοποιώντας την ιστορική προοπτική), με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της θεωρίας και της εφαρμοσμένης επικοινωνίας.
Η συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών επιδιώκει να τους προετοιμάσει για περαιτέρω σπουδές και ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και να τους εξοπλίσει με τα κατάλληλα προσόντα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο πεδίο της επικοινωνίας και της ρητορικής των μέσων απαιτεί το συνδυασμό της συστηματικής μελέτης με τη μεθοδική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών.
Ο προσανατολισμός της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» επιτρέπει σε όσους/ες ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα σε πολλούς κλάδους που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν συναφή πεδία, όπως: πολιτική επικοινωνία, έρευνα αγοράς, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου, αφηγηματικές τεχνικές στα μέσα, κοινωνιολογία των μέσων, δημοσιογραφία, ηλεκτρονική δημοσιογραφία, στρατηγικές επικοινωνίας στο web, πολιτιστική διπλωματία, πολιτιστική διαχείριση, δημοτικές επιχειρήσεις/δράσεις επικοινωνίας και πολιτισμού, επικοινωνία στο χώρο της υγείας, εκπρόσωποι τύπου, πολιτική ρητορική, δημιουργική γραφή, επαγγέλματα που σχετίζονται με τις εκδόσεις και γενικά με τον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο/εικόνα, πολιτιστικές και επικοινωνιακές βιομηχανίες, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων κ. ά.
Επειδή, ωστόσο, η επιστημολογική του ταυτότητα είναι συναρτημένη με την ανθρωπιστική παιδεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο, το πρόγραμμα της κατεύθυνσης μεριμνά για την αγωγή των σπουδαστών/στριών στη ρητορική των μέσων, μια διαδικασία κατά την οποία συνεκτιμώνται οι κοινωνικές, ιδεολογικές, ψυχολογικές και γλωσσικές παράμετροι.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών/τριών που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αυτή την πραγματικότητα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αυξημένα προσόντα σε όλους τους τομείς της σύγχρονης επικοινωνίας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αναδυόμενης κοινωνίας, η οποία έχει ανάγκη από ικανούς επαγγελματίες που μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας και τον δημόσιο λόγο σε όλη την κλίμακα του κοινωνικού συστήματος (δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμούς, Μ.Κ.Ο., Μ.Μ.Ε. κλπ.).

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'