.

Περιγραφικά Μαθημάτων: Χρ. Αυλάμη, Επικ. Καθηγήτρια

Εισαγωγή στη Νεώτερη και Σύγχρονη ιστορία
Β’ εξάμηνο

1789: η Γαλλική επανάσταση μεταμορφώνει τους χάρτες του κόσμου και επιφέρει βαθιές αλλαγές στην πολιτικο-κοινωνική οργάνωση, την οικονομία και τις νοοτροπίες των ευρωπαϊκών πληθυσμών. Στο 19ο αιώνα, εποχή κατά την οποία η Ευρώπη κυριαρχεί στον κόσμο, το επαναστατικό φαινόμενο στην επαναληπτικότητά του και αντιστρόφως, η προσπάθεια διατήρησης της καθεστηκυίας τάξης σημαδεύουν ανεξίτηλα τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Από τα τέλη του αιώνα, η εμπιστοσύνη και η αισιοδοξία για το μέλλον που εμπνέουν οι κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές πρόοδοι σηματοδοτούν αυτό που εκ των υστέρων, και ίσως ψευδαισθητικά, ονομάστηκε « Belle époque ». Το ξέσπασμα του Α’Παγκοσμίου Πολέμου και, είκοσι μόλις χρόνια αργότερα, ενός ακόμη δολοφονικότερου πολέμου, θα μετατρέψουν τον 20ο αιώνα σε έναν από τους πιο βίαιους αιώνες της ιστορίας.
Εργαστήριο ιστορίας
Υπεύθυνος: Παύλος Μούλιος (υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΠΟ)
Στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικίωση των φοιτητών με τις ιστορικές πηγές μέσα απο την εκπόνηση εργασιών

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών με αντικείμενο τον σχολιασμό άρθρων από πολιτικά κείμενα και εφημερίδες του 19ου και του 20ου αιώνα (35%) 
 2. Γραπτό εξετάσεων για την δόμηση του οποίου δίνονται οδηγίες (65%)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Introduction to modern and contemporary history 

Chryssanthi Avlami Assistant Professor of Modern and Contemporary History - Second semester

The course offers students an overview of the European world in the nineteenth and twentieth century.
1789: The French Revolution transformed the map of the world and caused deep changes to the socio-political structures, the economy and the mentalities of European societies. Throughout the nineteenth century, a time when Europe sought to dominate the world, the recurrence of the revolutionary phenomenon and vice versa, the effort to maintain the status quo, marked indelibly the course of European societies.1821: With the outbreak of the Greek Revolution, the Europe of the Holy Alliance faced a number of problems: the philhellenic movement in response to the conservative policy of the European leaders, the establishment and the political organization of the nascent Greek state, the obvious crisis of the Ottoman Empire, and the birth of the national liberation movements of other Balkan people.
The term “Belle époque” rightly characterizes the beginning of the twentieth century. This is indeed a time distinguished by the growing democratization of European societies, confidence and optimism for the future, significant technological and cultural achievements. But the outburst of two world wars will transform the twentieth century to one of the most violent and murderous centuries in the annals of world history. Looking back at the political history of the twentieth century, we will examine in parallel the major events of Greek and European history.

The course objective is to analyze in parallel the major phenomena and events of the Greek and European nineteenth and twentieth century.
The evaluation of students is based on the following criteria: 1. Workshop -Teacher Pavlos Moulios: written commentaries on political tracts and articles published in newspapers, either European or Greek, (35%)
2. Unseen written examination in class (65%)

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ιστορία των πολιτικών ιδεών - Ε’ εξάμηνο - Διδάσκουσα: Χρυσάνθη Αυλάμη

Το μάθημα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες : α/ ανάλυση των βασικών ερω-τημάτων που θέτει η νεωτερική πολιτική φιλοσοφία όπως απαντούν στα έργα ση-μαντικών εκπροσώπων της (μεταξύ των οποίων οι Μακιαβέλι, Χομπς, Λοκ, Μοντε-σκιέ, Ρουσσώ) β/ παρουσίαση των ιδεολογικών ρευμάτων του 19ου αιώνα (συντη-ρητισμός, φιλελευθερισμός, σοσιαλισμός). Ενα σώμα φωτοτυπιών με ενδεικτικά αποσπάσματα διανέμεται σε κάθε μάθημα
Αξιολόγηση : προαιρετική εκπόνηση εργασίας (20%), γραπτό τελικών εξετάσεων
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

History of Political Ideas - 5th semester

The course is divided into two thematic units: a) analysis of key questions around the concept of the state as found in the works of major political philosophers such as Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau; b) presentation of nineteenth- century ideologies (conservatism, liberalism, socialism). A body of photocopies with indicative quotes will be distributed during each along with the proposed teaching manual.
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μεταπτυχιακό μάθημα στο ΜΠΣ Πολιτιστικής διαχείρισης, Χειμερινό εξάμηνο

Δύση και Αρχαιότητα: Από τη Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεώτερων μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση 

Ο Διαφωτισμός δεν υπήρξε μόνον μια εποχή αναζωπύρωσης του « θαυμασμού » για την Αρχαιότητα. Οι κριτικές που ασκούνται στον ελληνο-ρωμαϊκό κόσμο κατά τον 18ο αιώνα δημιουργούν ένα πεδίο γόνιμων αντιπαραθέσεων ως προς τη χρησιμότητα της εμπειρίας των Αρχαίων για τους Νεώτερους και, κατ’επέκτασιν, ως προς τη βαρύτητα που πρέπει να έχει (ή να μην έχει) το αρχαίο παράδειγμα για το παρόν των νεωτερικών κοινωνιών – το παρόν της ευρωπαϊκής επέκτασης στον κόσμο, του θριάμβου των εμπορικών συναλλαγών, της συνάρθρωσης της πολιτικής σκέψης με την οικονομία. Στόχος του σεμιναρίου είναι να ανασυνθέσει, μέσα από τα πιο σημαντικά ιστορικά, φιλοσοφικά και πολιτικά κείμενα της περιόδου, τις διαφορετικές ερμηνείες του αρχαίου κόσμου μέχρι τη στιγμή που θα παγιωθεί και θα κυριαρχήσει η αντίληψη της Αρχαιότητας ως « παιδικής ηλικίας » του Δυτικού πολιτισμού.

Θεματικές ενότητες

 1. Αρχαίοι και Νεώτεροι : ένα ζεύγος που εγγράφεται στην μακρά διάρκεια της δυτικοευρωπαϊκής ιστορίας
 2. H αναλογική, η διαφοροποιητική και η ιστορικιστική σχέση Αρχαίων και Νεωτέρων
 3. Η Διαμάχη των Αρχαίων και των Νεωτέρων
 4. Οι κριτικές της παραδειγματικής ιστορίας (historia magistra vitae) και των αρχαίων exempla
 5. Η αντίθεση πόλεμος / εμπόριο στον 18ο αιώνα: Το εμπόριο ως διαφοροποιητική κατηγορία μεταξύ Αρχαιότητας και Νεωτερικότητας (Χιουμ και Μοντεσκιέ) και η αντιπαράθεση Αθήνα/Σπάρτη.
 6. Ριζοσπαστικοποίηση και πολιτικοποίηση της παραδειγματικής ιστορίας στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα: Ρουσσώ και Μαμπλύ
 7. Η γένεση της λέξης πολιτισμός : το ερμηνευτικό σχήμα του πολιτισμού σε ορισμένους από τους σημαντικότερους εκπροσώπους των Lumières και του Scottish Enlightenment και η διαφοροποίηση μεταξύ Αρχαιότητας και Νεωτερικότητας με βάση τον πολιτισμό
 8. 1789: η Επανάσταση ως επανάληψη και η Επανάσταση ως ιστορική εξέλιξη. Η αντιπαράθεση μεταξύ άμεσης δημοκρατίας και αντιπροσωπευτικού δημοκρατικού πολιτεύματος (démocratie / république)
 9. Η αντίληψη της Αρχαιότητας ως « παιδική ηλικία » του Δυτικού Πολιτισμού και η Ιστορία ως διαδικασία της Προόδου: ο Ιστορικός Πίνακας των προόδων του ανθρώπινου πνεύματος του Κοντορσέ (1795).
 10. Οι κριτικές της Γαλλικής Επανάστασης κατά τον 19ο αιώνα και η γένεση της φιλελεύθερης ιδεολογίας: η αντιπαράθεση μεταξύ της ελευθερίας των Αρχαίων και της ελευθερίας των Νεωτέρων ( Μπ. Κονστάν)
 11. Η πίστη στην Ιστορία/ Πρόοδο κατά τον 19ο αιώνα και η επίδρασή της στις ερμηνείες της Αρχαιότητας.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται στην εργασία που θα παρουσιάσουν προφορικά ως work in progress (20%) και στην γραπτή της εκδοχή (80%) που κατατίθεται κατά την διάρκεια της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου ή στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου. Οι εργασίες (ατομικές ή ομαδικές 2 ατόμων) πηγάζουν από την μελέτη της βιβλιογραφίας και το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα Bibliotheca Academica Translationum. Traductions et circulation des savoirs sur l’Antiquité gréco-romaine dans l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles (βλ. http://bat.ehess.fr)

 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'