Εργαστήρια Δημοσιογραφίας Ι & ΙΙ

410235. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας Ι: Εισαγωγή στo Ρεπορτάζ και στην αφήγηση: η μικρή φόρμα  

Λαμπρινή Παπαδοπούλου [Διδάσκουσα ΕΣΠΑ]

Τα θέματα που εξετάζονται είναι:

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αξιολογούνται συνεχώς μέσα από εργασίες και είδη ρεπορτάζ.

410236. Εργαστήριο Δημοσιογραφίας ΙΙ: Ραδιοφωνική και ακουστική επικοιμωνία

Αγγελική Γαζή

Το συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο θα επικεντρωθεί στην παρουσίαση του ήχου ως ενός σύμπλοκου σημείου επικοινωνίας, ενός αναπαραστατικού αντικειμένου αλληλοδιαπλοκής του ατόμου και της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, θα μελετηθεί ο ήχος ως πρωταρχική «επιφάνεια διεπαφής» (interface) μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος, ως ένα μονοπάτι αλληλόδρασης του ατόμου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Θα συζητηθούν ψυχοκοινωνιολογικές θεωρίες αναφορικά με το άτομο και το άκουσμα, ζητήματα αναφορικά με την κουλτούρα του ήχου, την ακουστική επικοινωνία και ακουστική οικολογία και θα γίνει εστίαση στη διερεύνηση του όρου «ηχοτοπίο» τόσο θεωρητικά όσο και μέσω πειραματικής προσέγγισης. 

Παράλληλα, μέσω του εν λόγω μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να διευρύνουν τις γνώσεις τους αναφορικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, τους κώδικες, το περιεχόμενο και τις εξελίξεις στη μορφή του ραδιοφωνικού μέσου, κατανοώντας τον τρόπο με τον οποίο τα νέα μέσα αλλάζουν τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας προσδίδοντάς τους ένα διευρυμένο περιεχόμενο.

Μέσω των εργαστηριακών σεμιναρίων, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα εξασκηθούν σε θέματα που αφορούν την τεχνολογία του ψηφιακού ραδιοφώνου και τον τρόπο προετοιμασίας και παρουσίασης του τελικού ψηφιακού ραδιοφωνικού προϊόντος και θα επιτευχθεί η εξοικείωσή τους με όρους, μεθόδους και λεπτομερείς τεχνικές της ακρόασης, ηχογράφησης και επεξεργασίας, καθώς και του σχεδιασμού και της παραγωγής του ήχου.