Πρακτική Άσκηση [κωδικός μαθήματος: 410163]


Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού συμμετέχει στην πράξη «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ και υλοποιείται μέσω του ΕΛΚΕ του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης παρέχει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος να έρθουν σε επαφή με την αγορά εργασίας μέσα από τη μαθητεία τους σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους φορείς είναι η συνάφεια του εργασιακού ρόλου με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και η διασφάλιση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων από μέρους του φορέα, ώστε η μαθησιακή εμπειρία του φοιτητή/τριας να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

Η επιλογή φορέων γίνεται μέσω της κεντρικής διαδικτυακής υπηρεσίας (ΑΤΛΑΣ) σε συνεργασία με τους/τις υπεύθυνους/ες καθηγητές/τριες και το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης που λειτουργεί ως ιδρυματικός συντονιστής μεταξύ των Υπευθύνων Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, του ΕΛΚΕ και των επιχειρήσεων και φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης είναι προαιρετική. Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στα μαθήματα επιλογής του Η΄ εξαμήνου όλων των κατευθύνσεων. Αντικαθιστά μάθημα επιλογής τριών διδακτικώνμονάδων και είναι χωρίς βαθμολογία.

Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και περιλαμβάνουν:

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης με την έναρξη και όχι αποκλειστικά με την ολοκλήρωση του Η' εξαμήνου.

Η πρακτική άσκηση έχει διάρκεια τρείς (3) μήνες και για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες προβλέπεται αμοιβή. Κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να συμμετάσχει μόνο μία (1) φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών του/της και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας και αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών.