Πτυχιακή εργασία [κωδικός μαθήματος: 410139]Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/ και μεθοδολογικό επίπεδο.

Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δέκα (10) ΔΜ μαθημάτων επιλογής, δηλαδή, με όσες διδακτικές μονάδες αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, όμως υπολογίζεται ως ένα (1) μάθημα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Μετά τη βαθμολόγησή της, η εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνεται σε ειδική κατάσταση βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών. Ο/η φοιτητής/τρια, στη διάρκεια των σπουδών του/της, δε μπορεί να εκπονήσει περισσότερες από μία (1) πτυχιακές εργασίες.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Το Τμήμα συνιστά στους/στις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να έρχονται σε επαφή με τους/τις διδάσκοντες/ουσες στη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο). Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Η΄ εξάμηνο σπουδών χωρίς να λάβουν πτυχίο, μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μόνο κατά τα εαρινά εξάμηνα σπουδών. Η εργασία συντάσσεται σύμφωνα με το τις οδηγίες συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 17-3-2017. Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή.

Ο οδηγός συγγραφής έχει εγκριθεί και από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ (σύνδεσμος) 

Η πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως επιλογή στους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών και αντιστοιχεί σε έξι διδακτικές μονάδες και δέκα ECTS. Η έκταση της εργασίας κυμαίνεται από 13.000 έως 15.000 λέξεις. Πιλοτικά εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εργασίας, όπως π.χ. σε μορφή βίντεο ή ψηφιακών εφαρμογών, συνοδευόμενες από αιτιολογικό-ερμηνευτικό κείμενο μικρότερης έκτασης. Για την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψιν η εγκυρότητα και πληρότητα της ερευνητικής-μεθοδολογικής προσέγγισης, η καλή χρήση της γλώσσας και η άρτια δόμηση του περιεχομένου, η πειστικότητα των επιχειρημάτων και η κριτική αξιολόγηση των δεδομένων και τέλος η επαρκής γνώση και χρήση της βιβλιογραφίας. Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές συνεργάζονται με τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ στην τελική αξιολόγηση συμμετέχει και ένα δεύτερο μέλος ΔΕΠ, το οποίο ορίζεται από την ΓΣ του Τμήματος.

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.