Σημαντικό - Προσοχή !!! Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές/ες οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.  Φοιτητής/τρια που δεν έχει δηλώσει κάποιο μάθημα μέσα στις προθεσμίες που αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γραμματείας του Τμήματος δε μπορεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις και αν προσέλθει ο βαθμός του/της δε θα ληφθει υπόψιν.  Σε αυτή την περίπτωση τα μαθήματα που δεν έχουν δηλωθεί θα πρέπει να δηλωθούν στο αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Πτυχιακή εργασία [κωδικός μαθήματος: 410139]Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/ και μεθοδολογικό επίπεδο.

Η πτυχιακή εργασία ισοδυναμεί με δέκα (10) ΔΜ μαθημάτων επιλογής, δηλαδή, με όσες διδακτικές μονάδες αντιστοιχούν σε δύο (2) μαθήματα επιλογής, όμως υπολογίζεται ως ένα (1) μάθημα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Μετά τη βαθμολόγησή της, η εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνεται σε ειδική κατάσταση βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών. Ο/η φοιτητής/τρια, στη διάρκεια των σπουδών του/της, δε μπορεί να εκπονήσει περισσότερες από μία (1) πτυχιακές εργασίες.

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται στη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Το Τμήμα συνιστά στους/στις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να έρχονται σε επαφή με τους/τις διδάσκοντες/ουσες στη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο). Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Η΄ εξάμηνο σπουδών χωρίς να λάβουν πτυχίο, μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μόνο κατά τα εαρινά εξάμηνα σπουδών. Η εργασία συντάσσεται σύμφωνα με το τις οδηγίες συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 17-3-2017. Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή ή Διπλωματική τους Εργασία καθώς και η Διδακτορική τους Διατριβή.

Ο οδηγός συγγραφής έχει εγκριθεί και από τη Συνέλευση του Τμήματος. Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ (σύνδεσμος) 

Η πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως επιλογή στους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών και αντιστοιχεί σε έξι διδακτικές μονάδες και δέκα ECTS. Η έκταση της εργασίας κυμαίνεται από 13.000 έως 15.000 λέξεις. Πιλοτικά εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εργασίας, όπως π.χ. σε μορφή βίντεο ή ψηφιακών εφαρμογών, συνοδευόμενες από αιτιολογικό-ερμηνευτικό κείμενο μικρότερης έκτασης. Για την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψιν η εγκυρότητα και πληρότητα της ερευνητικής-μεθοδολογικής προσέγγισης, η καλή χρήση της γλώσσας και η άρτια δόμηση του περιεχομένου, η πειστικότητα των επιχειρημάτων και η κριτική αξιολόγηση των δεδομένων και τέλος η επαρκής γνώση και χρήση της βιβλιογραφίας. Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές συνεργάζονται με τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ στην τελική αξιολόγηση συμμετέχει και ένα δεύτερο μέλος ΔΕΠ, το οποίο ορίζεται από την ΓΣ του Τμήματος.

Για φοιτητές/ες ειδικών κατηγοριών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και έπειτα, ότι σύμφωνα με την από 11-6-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές των ειδικών κατηγοριών (σοβαρές παθήσεις 5%, αλλοδαποί-αλλογενείς, ομογενείς, κατατακτήριοι κ.λ.π.) απαλλάσσονται από την εξέταση του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους, μόνο και εφόσον κατέχουν τους κάτωθι τίτλους εκμάθησης Ξένης Γλώσσας: 1) Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, 2) Ιταλικής – Γερμανικής –Ισπανικής – Ρωσικής γλώσσας επιπέδου Β2. Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας εντάσσονται σε πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας όπως αυτό καθορίζεται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

*Χρήση της συγκεκριμένης απόφασης μπορούν να κάνουν και οι παλαιότεροι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19) που δεν είχαν επιτυχή εξέταση στο μάθημα «English language for Media and Communication», κωδ. 410913, με διδάσκουσα την Επικ. Καθηγήτρια Π.Π. Κόκκορη.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'