Πτυχιακή εργασία [κωδικός μαθήματος: 410139]Η πτυχιακή εργασία προσφέρεται ως επιλογή στους φοιτητές του 4ου έτους σπουδών και εκπονείται στη διάρκεια του Η΄ εξαμήνου. Ισοδυναμεί με δέκα (10) ECTS [2 μαθήματα επιλογής], υπολογίζεται όμως ως ένα (1) μάθημα για τον υπολογισμό του βαθμού πτυχίου. Το Τμήμα συνιστά στους/στις φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία να έρχονται σε επαφή με τους/τις διδάσκοντες/ουσες στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Ζ΄ εξάμηνο). Σε συνεργασία με τον επόπτη διδάσκοντα (μέλος ΔΕΠ ή ΕΔΙΠ) οι φοιτητές δοκιμάζουν την επιστημονική τους σκέψη σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει προκειμένου να συνθέσουν ένα επιστημονικό κείμενο το οποίο να επιδεικνύει δεξιότητες βιβλιογραφικής ανασκόπησης, δεξιότητες σχεδιασμού και διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας αλλά κυρίως ικανότητες αποσαφήνισης της θεωρητικής τους θέσης καθώς και κριτικής αυτής της θέσης σε θεωρητικό ή/ και μεθοδολογικό επίπεδο.

Η πτυχιακή κατατίθεται από τους φοιτητές στον Επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και εξετάζεται κατά την εξεταστικής περιόδου του Εαρινού Εξαμήνου και σε περίπτωση μη προβιβάσιμου βαθμού στην επαναληπτική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αποτυχίας και στις δύο εξεταστικές περιόδους, ο φοιτητής έχει δικαίωμα να δηλώσει στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος την Πτυχιακή του εργασία ως οφειλόμενο μάθημα του Ζ’ εξαμήνου (κωδ. 410152) και να εξεταστεί στην εξεταστική περίοδο του Χειμερινού Εξαμήνου.

Μετά τη βαθμολόγησή της, η εργασία κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος και ανακοινώνεται σε ειδική κατάσταση βαθμολογίας των πτυχιακών εργασιών. Ο/η φοιτητής/τρια, στη διάρκεια των σπουδών του/της, δε μπορεί να εκπονήσει περισσότερες από μία (1) πτυχιακές εργασίες.

Οι φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το Η΄ εξάμηνο σπουδών χωρίς να λάβουν πτυχίο, μπορούν να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία μόνο κατά τα εαρινά εξάμηνα σπουδών.

Σε κάθε περίπτωση η επιτυχής εξέταση στην Πτυχιακή Εργασία καταχωρείται πάντα ως μάθημα του Η΄ εξαμήνου σπουδών για τη λήψη του πτυχίου.Η εργασία συντάσσεται σύμφωνα με  τις οδηγίες που συντάχθηκαν από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου και εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών στις 17-3-2017. Οι φοιτητές οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες προκειμένου να γίνει δεκτή η Πτυχιακή τους Εργασία. 

 

Η έκταση της εργασίας κυμαίνεται από 13.000 έως 15.000 λέξεις. Πιλοτικά εξετάζονται εναλλακτικές μορφές εργασίας, όπως π.χ. σε μορφή βίντεο ή ψηφιακών εφαρμογών, συνοδευόμενες από αιτιολογικό-ερμηνευτικό κείμενο μικρότερης έκτασης. Για την αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας λαμβάνονται υπόψιν η εγκυρότητα και πληρότητα της ερευνητικής-μεθοδολογικής προσέγγισης, η καλή χρήση της γλώσσας και η άρτια δόμηση του περιεχομένου, η πειστικότητα των επιχειρημάτων και η κριτική αξιολόγηση των δεδομένων και τέλος η επαρκής γνώση και χρήση της βιβλιογραφίας. Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της εργασίας οι φοιτητές συνεργάζονται με τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ στην τελική αξιολόγηση συμμετέχει και ένα δεύτερο μέλος ΔΕΠ, το οποίο ορίζεται από την ΓΣ του Τμήματος.

Σημαντικό - Προσοχή !! (2)

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.

Για φοιτητές/ες ειδικών κατηγοριών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, οι οποίοι έχουν εισαχθεί στο Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και έπειτα, ότι σύμφωνα με την από 11-6-2019 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι φοιτητές των ειδικών κατηγοριών (σοβαρές παθήσεις 5%, αλλοδαποί-αλλογενείς, ομογενείς, κατατακτήριοι κ.λ.π.) απαλλάσσονται από την εξέταση του μαθήματος της Ξένης Γλώσσας για τη λήψη του πτυχίου τους, μόνο και εφόσον κατέχουν τους κάτωθι τίτλους εκμάθησης Ξένης Γλώσσας: 1) Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1, 2) Ιταλικής – Γερμανικής –Ισπανικής – Ρωσικής γλώσσας επιπέδου Β2. Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας εντάσσονται σε πρόγραμμα εκμάθησης ξένης γλώσσας όπως αυτό καθορίζεται από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

*Χρήση της συγκεκριμένης απόφασης μπορούν να κάνουν και οι παλαιότεροι φοιτητές ειδικών κατηγοριών (με έτος εισαγωγής έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19) που δεν είχαν επιτυχή εξέταση στο μάθημα «English language for Media and Communication», κωδ. 410913, με διδάσκουσα την Επικ. Καθηγήτρια Π.Π. Κόκκορη.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'