.

Επαγγελματικές προοπτικές

Απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται σε ευρύ φάσμα φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, περιλαμβανομένων του Υπουργείου Τύπου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, πολλών έντυπων, ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, εταιρειών διαφήμισης και έρευνας αγοράς, πολιτιστικών φορέων κ.ά.

Το Τμήμα διατηρεί σχέσεις με κλαδικούς και επαγγελματικούς φορείς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, και αποτελεί σημαντικό συνομιλητή στο δημόσιο διάλογο που αφορά στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στην πολιτιστική πολιτική κλπ. Η ανταπόκριση αυτή ελέγχεται μεταξύ άλλων και με την συνεχή επαφή του Τμήματος με τους αποφοίτους του και τη σταδιοδρομία τους τόσο σε επίπεδο σπουδών και ακαδημαϊκής τους πορείας (μεταπτυχιακές σπουδές εσωτερικού ή εξωτερικού), όσο και σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης στην αντίστοιχη αγορά εργασίας.

Το Τμήμα επιδιώκει να ανταποκριθεί, στο μέτρο του δυνατού, και εντός των συγκεκριμένων συνθηκών και συγκυριών, στις προσωπικές και επαγγελματικές επιδιώξεις των φοιτητών.

Η σπουδή της «επικοινωνίας» είναι σημαντική για όλα σχεδόν τα επαγγέλματα που έρχονται σε άμεση επαφή με τον άνθρωπο: εκπαίδευση, διοίκηση, δημόσιες σχέσεις, πολιτιστική διαχείριση, διαφήμιση, υπηρεσίες υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες, νομική επιστήμη, marketing, δημοσιογραφία κ.ά.

Το ίδιο σημαντική είναι η σπουδή των επικοινωνιακών φαινομένων για όσους σχεδιάζουν να ασχοληθούν με αντικείμενα που απαιτούν ικανότητες σε τομείς όπως: γραπτός και προφορικός λόγος, η τέχνη του ακροάσθαι, επίλυση προβλημάτων δια της αναλύσεως και συνθέσεως, τεχνικές της συνομιλίας και του επιχειρήματος, πολιτισμική γνώση και εμπει­ρία, επαφή με τις νέες τεχνολογίες και έρευνα αγοράς.

Οι λέξεις «κριτική» και «έρευνα» είναι υψίστης σημασίας για τους διδάσκοντες και διδασκόμενους και νοούνται στην απόλυτη συνέργειά τους.

Εξίσου σημαντική είναι και η πρακτική άσκηση που γίνεται τόσο εντός του Τμήματος (από τα μέλη ΔΕΠ και τους εξωτερικούς συνεργάτες) όσο και εκτός (σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους: εφημερίδες, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαφημιστικές εταιρείες, ερευνητικά ιδρύματα και ινστιτούτα κ.λπ.). Πιο συγκεκριμένα, φιλοδοξία του Τμήματος είναι οι σπουδαστές του να διαθέτουν κατά την αποφοίτηση τους, τα κάτωθι προσόντα:

  • επικοινωνιακή ικανότητα: επάρκεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, στη συλλογή πληροφοριών, στον έλεγχο δεδομένων, στη σύνθεση ιδεών, στη μεθοδική έρευνα,
  • τεχνολογική ικανότητα: αποτελεσματική γνώση και χρήση των επικοινωνιακών συστημάτων και των κοινωνικών επιδράσεων τους, εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες,
  • φιλοσοφική προπαίδεια: κατανόηση του φιλοσοφικού, ιστορικού και ηθικού πλαισίου των ΜΜΕ, γενικότερη γνώση του πεδίου των ιδεών που διαμόρφωσαν το αίτημα για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία,
  • πολιτιστική εξοικείωση: επάρκεια στην αναγνώριση της πολι­τισμικής πραγματικότητας και στη σύνδεσή της με το παρελθόν, κατανόηση των κύριων πολιτισμικών συμβόλων και γενι­κή γνώση της ιστορίας των τεχνών και της λογοτεχνίας,
  • κριτική σκέψη: ικανότητα κριτικής ανάλυσης των ΜΜΕ και κριτικής αντιμετώπισης των κοινωνικών φαινομένων,
  • επαγγελματική υπευθυνότητα: αναγνώριση των ευθυνών του ατόμου ως παραγωγού ή ως αποδέκτη πληροφοριών σε μια δημοκρατική κοινωνία και σε μια εποχή που κυριαρχούν τα ΜΜΕ,
  • γνώση της αγοράς: ικανότητα σύνδεσης της γνώσης που απο­κτάται σε συνθήκες ακαδημαϊκής διδασκαλίας με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'