Η Δομή του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Τα δύο πρώτα έτη σπουδών του Τμήματος είναι ενιαία και κοινά για όλους του φοιτητές.

 

Από το Ε' εξάμηνο Σπουδών στο Τμήμα λειτουργούν τρεις Κατευθύνσεις:

  • Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρισης,

  • Κατεύθυνση Μέσων Επικοινωνίας και

  • Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων.

Η επιλογή Κατεύθυνσης (από το Ε' εξάμηνο και μετά) αντιστοιχεί με την υποχρεωτική επιλογή 2 Εργαστηρίων Κατεύθυνσης.


Το Διδακτικό Προσωπικό εντάσσεται σε καθένα από τους εξής 3 τομείς

  • Τομέας Επικοινωνίας
  • Τομέας Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
  • Τομέας Πολιτιστικής Διαχείρισης

Οι Τομείς έχουν συσταθεί με υπουργική απόφαση (αρ. Β1/412, ΦΕΚ Β487/27.7.90) και καλύπτουν συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα που εμπίπτουν στα ευρύτερα διδακτικά, επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα των οικείων μελών ΔΕΠ.