Ανακοίνωση για την Πρόοδο ΔΑΔ στις 11.12.18 στο ΔΕΣΚΟΙ

Για την πρόοδο του μαθήματος ΔΑΔ, προσέρχεστε στην Αίθουσα ΔΕΣΚΟΙ ως εξής:

Επίθετα Α-Ι στις 11.00 Κ-Ο στις 12.00 και Π-Ω στις 13.00.

Η ύλη αναφέρεται στο syllabus, αλλά ζητάτε επιμόνως αναφορά σε συγκεκριμένα Κεφάλαια. Οπότε πρόκειται για τα Κεφάλαια 1-4, από το 5ο μόνο οι προκλήσεις από τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας και το Κεφάλαιο 6 από το βιβλίο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαο, εκδ. Ι. Σιδέρη, 2015. Ακόμη στην ύλη περιλαμβάνεται το Κεφάλαιο για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο (κεφάλαιο που έχω γράψει στο βιβλίο των Μαγκλιβέρα Κ., Αντωνόπουλο Κ., (Επιμ. ) Το δίκαιο διεθνούς κοινωνίας, Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, 2014.