«Δήμητρα ΦΙΛΙΠΠΟΥ- Υποτροφία Ελληνικού Πολιτισμού»

για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Στις προτεραιότητες της εταιρικής υπευθυνότητας της ELBISCO, περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με έμφαση τις πολιτισμικές σπουδές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενίσχυση του ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών φορέων που ειδικεύονται στον νεότερο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό
Από τον Οκτώβριο του 2016 η ELBISCO καθιερώνει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα ΕΜΠΟ), ως εκπαιδευτικού φορέα με τον ως άνω προσανατολισμό.
Η ELBISCO χορηγεί το ποσό των 400€ μηνιαίως για όσο διάστημα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον γενικό κανονισμό της υποτροφίας.

 

Ακαδημαϊκό Πλαίσιο - Γενικός Κανονισμός

Ως επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής ορίζονται οι Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) με έμφαση σε θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Ο αριθμός των Υποτρόφων θα καθορίζεται από την ELBISCO. Η διάρκεια της ενίσχυσης για κάθε Υπότροφο θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής του και όχι μεγαλύτερη των τριών ετών. Η κατάθεση της διατριβής από τον Υπότροφο θα πρέπει να γίνεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξή της. Για κάθε υπότροφο η υποτροφία του θα ανανεώνεται ανά έτος, έπειτα από την αξιολόγηση της προόδου της διατριβής από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της ανανέωσης η Υποτροφία διακόπτεται. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της διατριβής εντός τεσσάρων ετών από την έναρξή της και εφόσον ο Υπότροφος έχει λάβει την ενίσχυση επί τρία έτη, η ELBISCO δικαιούται, να αξιώσει από τον Υπότροφο την επιστροφή ποσού ίσου με την καταβληθείσα ενίσχυση ενός έτους. Εξαιρούνται της υποτροφίας υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Προϋποθέσεις για την Υποβολή Υποψηφιότητας

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster) από πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης ισοτιμίας στην Ελλάδα, σε γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ακόλουθων Σχολών και τμημάτων: Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματα Φιλολογίας, Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας), Τμήματα Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Τμήματα Κοινωνιολογίας, Τμήματα Κοινωνικής ανθρωπολογίας, Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Τμήματα Πολιτισμικής Διαχείρησης.

  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, είτε, και εφόσον επιλεγούν από την επιτροπή αξιολόγησης της υποτροφίας, να γίνουν δεκτοί, ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Γενικής Συνέλευσης –στην περίπτωση αυτή η υποτροφία θα ξεκινά από την στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής.

  • Ξένες γλώσσες: γνώση δύο ξένων γλωσσών

 

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιότητας

Μετά την προκήρυξη της υποτροφίας στην επίσημη σελίδα του τμήματος, του Παντείου Πανεπιστημίου και στον Τύπο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλλουν ηλεκτρονικά και εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζονται στην Προκήρυξη της υποτροφίας ένα πλήρη φάκελλο που θα περιλαμβάνει : βιογραφικό σημείωμα, τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητική πρόταση με ενδεικτική βιβλιογραφία (έως 2000 λέξεις).

Αξιολόγηση

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ε.Μ.ΠΟ., τέσσερα (4) εξωτερικά και έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρίας ELBISCO.
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει τις υποψηφιότητες (αφού μελετήσει τους φακέλους των υποψηφίων και τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη) που κατατίθενται κάθε φορά που προκηρύσσεται η υποτροφία και αποφασίζει κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε εκ των μελών της. Στην περίπτωση κατά την οποίο ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγάλος, η επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να προχωρήσει στις συνεντεύξεις βάσει short listing
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει σε ετήσια βάση (από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας) την πρόοδο του/της υποτρόφου και εγκρίνει την ανανέωση της υποτροφίας κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε εκ των μελών της (και του επιβλέποντος τη διατριβή)
Δεν προβλέπεται καμία περίπτωση διαδικασίας ενστάσεων, εφόσον η ELBISCO και η ως άνω συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δέχονται ενστάσεις.


Υπότροφοι

2016-2019: Παύλος Μούλιος
Η επόμενη προκήρυξη θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο του 2019

Για περισσότερες πληροφορίες :

Χρυσάνθη Αυλάμη (Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος της υποτροφίας)
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.