Παλαιό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (έως 2017 - 2018)

ΠΜΣ «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση»

Οδηγός Σπουδών ΠΜΣ "Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση" (2015-2016)
Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού προσφέρει από το ακαδημαϊκό έτος 2002-2003 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πολιτιστική Διαχείριση.

Με την υπουργική απόφαση 130231/B7 (2014) για την ανανέωση της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 το Πρόγραμμα έχει τον τίτλο «Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση» και προσφέρει τις εξής κατευθύνσεις:

  1. Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων
  2. Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  3. Πολιτιστική Διαχείριση

Και παρέχει τα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Διπλώματα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).

Το ΠΜΣ διευθύνεται από τον Διευθυντή και επταμελή Συντονιστική Επιτροπή, τους οποίους ορίζει η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει και για τα κύρια ζητήματα φυσιογνωμίας και λειτουργίας του προγράμματος.

Η κάθε μία από τις τρεις κατευθύνσεις έχει ακαδημαϊκή αυτοτέλεια και διευθύνεται από τον Συντονιστή και την Επιτροπή Κατεύθυνσης.