Δαργωνάκη Σταυρούλα - Dargonaki Stavroula

Ψηφιακή εργασία και εργασιακή ηθική στο επαγγελματικό gaming

Υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) με χρηματοδότηση από την Πράξη «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας», από τους πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση", 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Ε. Κ. Τ.) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Σταυρούλα Δαργωνάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1987 και μεγάλωσε στη Χαλκίδα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, του τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και κάτοχος του ΠΜΣ στην Πολιτιστική Διαχείριση του Παντείου Πανεπιστημίου. Από τον Ιανουάριο του 2016 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Ψηφιακή εργασία και εργασιακή ηθική στο επαγγελματικό gaming», με επιβλέπουσα την Επίκουρη Καθηγήτρια Μάρθα Μιχαηλίδου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις νέες μορφές εργασίας στο πλαίσιο των δημιουργικών βιομηχανιών και των ψηφιακών μέσων, τις παραγωγικές μορφές κατανάλωσης, την εθνογραφική διερεύνηση του ψηφιακού πολιτισμού και, ειδικότερα, των διαδικτυακών παιχνιδιών, καθώς και τις έμφυλες διαστάσεις των σύγχρονων παραγωγικών διαδικασιών. Εργάζεται στον εκδοτικό χώρο.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Dargonaki Stavroula

This research has been co-financed -via a programme of State Scholarships Foundation (IKY)- by the European Union (European Social Fund - ESF) and Greek national funds through the action entitled ”Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research” in the framework of the Operational Programme ”Human Resources Development Program, Education and Lifelong Learning” of the National Strategic Reference Framework (NSRF) 2014 – 2020.

Stavroula Dargonaki was born in Athens in 1987 and grew up in Chalkida. She studied Communication and Mass Media at University of Athens, Theory and History of Art at Athens School of Fine Arts and completed her MA in Cultural Management at Panteion University. Since January 2016, she is PhD student in the Department of Communication, Media and Culture at Panteion University. Her thesis focuses on digital labor and labor ethics in professional gaming and is supervised by Dr. Martha Michailidou. Her research interests include creative labor, new forms of productive consumption, digital and video game culture and gendered dimensions of contemporary production. She is currently working in the publishing sector.