.

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT -- Περιοδικό για το Διαδίκτυο

QUBIT: Περιοδικό για το διαδίκτυο, τις φανερές και τις κρυφές του πλευρές! Τεύχος 1 Τεύχος 2   To περιοδικό δημιουργήθηκε απο τους φοιτητές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο πλαίσιο του εργαστηρίου "Οψεις του Διαδικτύου - Κριτικές Προσεγγίσεις". Υπεύθυνος του εργαστηρίου ο Επίκουρος Καθηγητής Δημοσιογραφίας και Νέων Μέσων Παντελής Βατικιώτης.

Read more
Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Εναλλακτική Δημοσιογραφία

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε από σπουδάστριες/ές του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Δημοσιογραφίας XI: Εναλλακτική Δημοσιογραφία.     Το ΠσΕΔ αποσκοπεί στη μελέτη και διερεύνηση πτυχών και πεδίων άσκησης εναλλακτικής δημοσιογραφίας.   Δείτε τις ερευνητικές ασκήσεις    

Read more
------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

------------------------- Criticism | Κείμενα

--------- Γράφοντας για κείμενα --------- https://criticism.gr/ Η κριτική ως ευρύτερος όρος, που υποβάλλει αμέσως τη διάθεση αντιμετώπισης ενός προϋπάρχοντος λογοτεχνικού κειμένου, έχει εξ ορισμού δύο πλευρές, αυτή του διαχωρισμού και της διάκρισης, και αυτή της αξιολόγησης και της στάθμισης. Η κριτική κατά καιρούς, και με βάση διαφορετικές απόψεις για την αξιολόγηση της λογοτεχνίας, θεωρήθηκε ο...

Read more
--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------------------------- Πόλις Απολις --

--------- Τι είναι το Πόλις Απολις   -------- https://www.polisapolis.gr/el/ Παράγει (ακόμη) σκέψη το πανεπιστήμιο ; Η κατάφαση δεν είναι αυτονόητη κι αυτό ισχύει, κάθε φορά  που τα θεμέλια της κριτικής σκέψης υποσκάπτονται :  εδώ, στην Ελλάδα αλλά και πέραν αυτής, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο και με διαφορετικούς τρόπους τρόπους κάθε φορά.  Παρόλ’αυτά το πανεπιστημιακό έργο, ίσως άνισο, δεν...

Read more
Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημ. Σχέσεων     στο Mobile World Congress 2021

Συμμετοχή του του Εργαστηρίου Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελληνική Αποστολή στο Mobile World Congress Barcelona 2021: https://www.mwcbarcelona.com/   28 Ιουνίου- 1 Ιουλίου 2021 με τίτλο "Connected Impact- Greece Adpats"   Το Εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων- #ADandPRLAB υποστήριξε την Ελληνική Αποστολή με δύο ρόλους:     Συνεργάτης της Ελληνικής Αποστολής σε θέματα επικοινωνίας...

Read more

Σιμάτου Αθηνά - Simatou Athina

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Δημοσιογραφικές Αφηγήσεις και Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Πόλεμο»

Επιβλέπων καθηγητής: Νίκος Μπακουνάκης

 

Βιογραφικό

Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ): «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» (MIS-5000432), που υλοποιεί το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)»

Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Παντείου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ‘CODES’. Το ‘CODES’ συνιστά ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα (Erasmus+ Key Action 1: Strategic Partnerships), που υπό το συντονισμό του Πανεπιστημίου Lumière Lyon 2 της Γαλλίας, φέρνει σε επαφή τις ερευνητικές ομάδες έξι πανεπιστημίων της Ευρώπης (Πάντειο Πανεπιστήμιο, Université Lumière Lyon 2, Sapienza Università di Roma, Europa-Universität Flensburg, University of Coimbra, University of Bucharest), με σκοπό την άμεση σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την κοινωνία και τον καθορισμό του ρόλου της εκπαιδευτικής διαδικασίας στη διαχείριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Έχοντας αποφοιτήσει, αρχικά, από τη Νομική Σχολή Αθηνών & στη συνέχεια, από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Νέα Μέσα και Επικοινωνία» του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, εντόπισα στα 25 μου τον επαγγελματικό και ακαδημαϊκό μου στόχο στην επιθυμία να ‘παντρέψω’ τους δύο επιστημονικούς χώρους από τους οποίους προέρχομαι. Ειδικότερα, η φοίτησή μου στη νομική σχολή και η παράλληλη ενασχόλησή μου με οργανισμούς και δράσεις, που είχαν ως αντικείμενο την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πυροδότησαν μέσα μου ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το χώρο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον μου αυτό σε συνδυασμό με την αγάπη μου για το χώρο της δημοσιογραφίας και για το ρόλο της σε κρίσιμα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα ήταν τα στοιχεία εκείνα, που με ώθησαν στη διαμόρφωση και πρόταση του συγκεκριμένου θέματος διατριβής.

Έτσι, το Μάρτιο του 2018 ξεκίνησε το ταξίδι μου ως υποψήφια διδακτόρισσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο με ερευνητικό αντικείμενο τις «δημοσιογραφικές αφηγήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα στον πόλεμο». Μέσα από το θέμα αυτό, η έρευνα μου καλείται να διερευνήσει τόσο τη σχέση μεταξύ των δύο επιστημονικών χώρων που προαναφέρθηκαν, ήτοι της δημοσιογραφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και να απαντήσει στο ερώτημα αν και κατά πόσο οι δημοσιογράφοι εντάσσουν στις αφηγήσεις τους έννοιες και ζητήματα παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύρραξης. Με αυτόν τον τρόπο και εστιάζοντας στη δημοσιογραφική προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διατριβή μου επιδιώκει να αναδείξει ένα ακαδημαϊκό, αλλά και επαγγελματικό αντικείμενο, τη λεγόμενη «δημοσιογραφία για τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Πλήρες βιογραφικό στο ακόλουθο link: https://www.linkedin.com/in/athinasimatou

 

PhD dissertation title: “Journalistic Narratives and Human Rights in War”

Supervisor: Nikos Mpakounakis

 

Curriculum

Grantee of the State Scholarship Foundation of Greece:  «This research is co-financed by Greece and the European Union (European Social Fund- ESF) through the Operational Programme «Human Resources Development, Education and Lifelong Learning»  within the framework of the project “Strengthening Human Resources Research Potential via Doctorate Research” (MIS-5000432), implemented by the State Scholarships Foundation (ΙΚΥ)»

Member of the Panteion research team for the European program ‘CODES’. The ‘CODES’ is an interuniversity project (Erasmus + key action 1: Strategic Partnerships), co-ordinated by the Lumière Lyon 2 University of France that brings together the research teams of six European universities (Panteion University, Université Lumière Lyon 2, Sapienza Università di Roma, Europa-Universität Flensburg, University of Coimbra, University of Bucharest), with the aim of connecting university with society and defining the role of education in managing diversity and multiculturalism.

Having graduated from the School of Law of Athens and acquiring my Master’s degree in “New Media and Journalism” by the Department of Communication, Media and Culture of Panteion University, I found myself -at the age of 25- committed to the professional and academic target of bringing together the two fields of my academic background. More precisely, my Law studies, as well as my long – term commitment and participation in organizations and activities promoting human rights triggered in me a huge interest in the human rights world. This specific interest along with my passion for journalism and its role in crucial sociopolitical issues has been my main source of inspiration regarding the topic of my research.

Thus, in March 2018, I started my journey as a PhD candidate at Panteion University of Social and Political Studies under the research subject: “Journalistic narratives and human rights in war”. By choosing this specific topic, I want not only to investigate the relationship between the aforementioned academic fields (journalism and human rights), but also to answer the question if and how journalists integrate human rights issues in their narratives unfolded in conflict zones. In this way and by focusing on the journalistic approach of human rights, my dissertation intends to highlight an academic and professional sector, the so-called “journalism for human rights”.

Full CV here: https://www.linkedin.com/in/athinasimatou 

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'