Μη συμμετοχή στις εξετάσεις των επιτυχόντων μετεγγραφής/μετακίνησης