Παραλαβή πτυχίων φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν την Πρακτική Άσκηση