.

«Δήμητρα ΦΙΛΙΠΠΟΥ - Υποτροφία Ελληνικού Πολιτισμού»

για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Στις προτεραιότητες της εταιρικής υπευθυνότητας της ELBISCO, περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της έρευνας στις ανθρωπιστικές επιστήμες με έμφαση τις πολιτισμικές σπουδές. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η ενίσχυση του ερευνητικού έργου των εκπαιδευτικών φορέων που ειδικεύονται στον νεότερο και σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό
Από τον Οκτώβριο του 2016 η ELBISCO καθιερώνει την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης σε υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου (Τμήμα ΕΜΠΟ), ως εκπαιδευτικού φορέα με τον ως άνω προσανατολισμό.
Η ELBISCO χορηγεί το ποσό των 400€ μηνιαίως για όσο διάστημα και υπό τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον γενικό κανονισμό της υποτροφίας.

 

Ακαδημαϊκό Πλαίσιο - Γενικός Κανονισμός

Ως επιστημονικό πεδίο της διδακτορικής διατριβής ορίζονται οι Πολιτισμικές Σπουδές (Cultural Studies) με έμφαση σε θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία στη νεότερη και σύγχρονη εποχή. Ο αριθμός των Υποτρόφων θα καθορίζεται από την ELBISCO. Η διάρκεια της ενίσχυσης για κάθε Υπότροφο θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση της διατριβής του και όχι μεγαλύτερη των τριών ετών. Η κατάθεση της διατριβής από τον Υπότροφο θα πρέπει να γίνεται εντός τεσσάρων ετών από την έναρξή της. Για κάθε υπότροφο η υποτροφία του θα ανανεώνεται ανά έτος, έπειτα από την αξιολόγηση της προόδου της διατριβής από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της ανανέωσης η Υποτροφία διακόπτεται. Σε περίπτωση μη κατάθεσης της διατριβής εντός τεσσάρων ετών από την έναρξή της και εφόσον ο Υπότροφος έχει λάβει την ενίσχυση επί τρία έτη, η ELBISCO δικαιούται, να αξιώσει από τον Υπότροφο την επιστροφή ποσού ίσου με την καταβληθείσα ενίσχυση ενός έτους. Εξαιρούνται της υποτροφίας υποψήφιοι οι οποίοι εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Προϋποθέσεις για την Υποβολή Υποψηφιότητας

Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου (ελάχιστος βαθμός πτυχίου : οκτώ) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μaster) με Αριστα από πανεπιστήμια της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένης ισοτιμίας στην Ελλάδα, σε γνωστικά αντικείμενα που αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ακόλουθων Σχολών και τμημάτων : Φιλοσοφική Σχολή (Τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήματα Φιλολογίας, Τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας), Τμήματα Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, Τμήματα Κοινωνιολογίας, Τμήματα Κοινωνικής ανθρωπολογίας, Τμήματα Πολιτικών Επιστημών, Τμήματα Πολιτισμικής Διαχείρησης, τμήματα Αρχιτεκτονικής.

Β. Οι υποψήφιοι θα πρέπει είτε να είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως υποψήφιοι διδάκτορες στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, είτε (και εφόσον λάβουν την υποτροφία) να γίνoυν δεκτοί από τη Γεν. Συνέλευση του ίδιου τμήματος, ως υποψήφιοι διδάκτορες, σύμφωνα με τον κανονισμό της Γενικής Συνέλευσης


Γ. Ξένες γλώσσες : γνώση δύο ξένων γλωσσών (επίπεδο C1 και C2)

 

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιότητας

Μετά την προκήρυξη της υποτροφίας στην επίσημη σελίδα του τμήματος, του Παντείου Πανεπιστημίου και στον Τύπο, οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλλουν ηλεκτρονικά και εντός των χρονικών ορίων που θα ορίζονται στην Προκήρυξη της υποτροφίας ένα πλήρη φάκελλο που θα περιλαμβάνει : βιογραφικό σημείωμα, τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, αναλυτική βαθμολογία, διπλωματική εργασία ( Master), πτυχία ξένων γλωσσών, ερευνητική πρόταση με ενδεικτική βιβλιογραφία (έως 2000 λέξεις). Οι υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα παραπάνω προσόντα δεν θα εξετάζονται.

 

Αξιολόγηση

Η επιτροπή αξιολόγησης αποτελείται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ του τμήματος Ε.Μ.ΠΟ., τέσσερα (4) εξωτερικά μέλη και έναν (1) εκπρόσωπο της εταιρίας ELBISCO.
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει τις υποψηφιότητες (αφού μελετήσει τους φακέλους των υποψηφίων και τους καλέσει σε προφορική συνέντευξη) που κατατίθενται κάθε φορά που προκηρύσσεται η υποτροφία και αποφασίζει κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή τουλάχιστον πέντε εκ των μελών της. Στην περίπτωση κατά την οποίο ο αριθμός των υποψηφιοτήτων είναι μεγάλος, η επιτροπή αξιολόγησης δικαιούται να προχωρήσει στις συνεντεύξεις βάσει short listing
Η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει σε ετήσια βάση (από την ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας) την πρόοδο του/της υποτρόφου και εγκρίνει την ανανέωση της υποτροφίας κατά πλειοψηφία με τη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων εκ των μελών της (και του επιβλέποντος τη διατριβή)
Δεν προβλέπεται καμία περίπτωση διαδικασίας ενστάσεων, εφόσον η ELBISCO και η ως άνω συσταθείσα Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δέχονται ενστάσεις.


Υπότροφοι

2016-2019: Παύλος Μούλιος

 

Χρυσάνθη Αυλάμη (Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος της υποτροφίας)
Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Επικοινωνία - Contact

e-mail: emme@panteion.gr

 

Τηλ.: - 210-920 1431 Κονίδη Νίκη, 
  εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών
 - 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική,
  εξυπηρέτηση μετ. φοιτητών και υποψ. διδακτόρων
 - 210-920 1064 Καραλής Δημήτρης, 
  Αναπληρωτής Προϊστάμενος 


Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτηρίου]:
                     
κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του Νέου Κτηρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'