Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

Διευθυντής: Κλήμης Γεώργιος-Μιχαήλ, Καθηγητής

Το Εργαστήριο Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Media Lab) είναι το θεσμοθετημένο εργαστήριο του Τμήματος. Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα της ίδρυσής του [ΦΕΚ 126Α/18.6.1999), υπηρετεί τα γνωστικά αντικείμενα της Επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των Νέων Τεχνολογιών και του Πολιτισμού.

 

Κύρια αποστολή του Media Lab είναι η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος. Επίσης, στην αποστολή του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, η συνεργασία με αντίστοιχα εργαστήρια και κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού, η διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και η πραγματοποίηση εκδόσεων.

 

Το Media Lab αναλαμβάνει τον σχεδιασμό ερευνών και την ανάλυση των αποτελεσμάτων τους σε τομείς σχετικούς με τα αντικείμενα του τμήματος χρησιμοποιώντας μεθοδολογίες που εκτείνονται από την χρήση ελεγχόμενων εργαστηριακών πειραμάτων έως διαδικτυακές έρευνες και έρευνα πεδίου.