Ερευνητικά έργα/προγράμματα μελών ΔΕΠ σε εξέλιξη

 Ερευνητικά έργα/προγράμματα μελών ΔΕΠ ΕΜΠΟ παρελθόντων ετών

  

Κανονισμός Μεταδιδακτορικής Έρευνας (Απόφαση Συνέλευσης 11-6-2019)