Αγγελική Γαζή – Επίκουρη Καθηγήτρια

H Αγγελική Γαζή είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Γνωστικό Αντικείμενο Ψηφιακές Μέθοδοι στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Ερευνήτρια στην Μονάδα Κοινωνικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Εργάστηκε ως Επισκέπτρια Λέκτορας και Επίκουρη Καθηγήτριας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2009 – 2018). Αποφοίτησε από το Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και έκανε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πεδίο της Ψυχολογίας των Μέσων και ειδικότερα στο θέμα ταυτότητα και τεχνολογία. Δίδαξε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2004 – 2008) και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (2006 – 2007). Εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει συμμετάσχει σε πρόγραμμα κλινικής εκπαίδευσης στην ψυχολογία των ομάδων του Centre International de Recherche, de Formation et d' Intervention en Psychosociologie (CIRFIP) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-2002).

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν: Ταυτότητα, Αναπαραστάσεις, Συναισθήματα, Σχέσεις στο Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Διαδίκτυο - Διαπροσωπική, Διομαδική Επικοινωνία, Ταυτότητα και Συναισθήματα σε Ψηφιακές Πλατφόρμες Διαμεσολαβημένης Εμπειρίας, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Κινητά Τηλέφωνα, Άτομα και Σχέσεις σε Τεχνοψυχικά Συστήματα και Υβριδικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας. Είναι Μέλος του International Editorial Board του “Journal of Radio and Audio Media”, Broadcast Research Association, Routledge ed. και μέλος του International Editorial Board of “The Radio Journal”, Intellect Ltd., UK..

Η Αγγελική Γαζή είναι Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας, Ιδρυτικό Μέλος και Συντονίστρια του Κλάδου Ψυχολογία των Μέσων και Τεχνολογία (https://elpse.com/meswn-kai-texnologias), Ιδρυτικό Μέλος και τέως Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Μονάδας Κοινωνικής Πληροφορικής, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (https://www.socialcomputing.eu) Ιδρυτικό Μέλος και τέως Αντιπρόεδρος του Radio Research Section του European Communication Research and Education Association (ECREA), μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Groupe de Recherches et d’ Etudes sur la Radio (GRER).
Έχει δημοσιεύσει σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, έχει δημοσιεύσει βιβλία και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια (κατόπιν κρίσης).

Γραφείο Δ13, Νέο Κτήριο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ώρες Γραφείου (εαρινό εξάμηνο 2018 – 2019):

Τρίτη 14:00 – 15:00, Πέμπτη 16:00 – 17:30 και κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Angeliki Gazi –Assistant Professor

Αngeliki Gazi is an Assistant Professor in Research Methods at the Department of Communication, Media and Culture, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens and Research Affiliated at the Social Computing Research Center, Cyprus University of Technology. She has worked as a Visiting Lecturer and Assistant Professor at the Department of Communication and Internet Studies, Cyprus University of Technology (2009 - 2018). She has taught at National and Kapodistrian Univeristy of Athens (2004-2008) and at the National Centre of Public Administration and Local Government, Athens (2006–2007).
Angeliki Gazi holds a PhD and M.A. from the Department of Communication and Media Studies, National and Kapodistrian Univeristy of Athens, specializing in the media psychology (identity and technology) and a bachelor degree in Psychology, University of Ioannina, Greece. Her clinical training concerned group analysis at Centre International de Recherche, de Formation et d' Intervention en Psychosociologie (CIRFIP) and National and Kapodistrian University of Athens (2000 – 2002).
Her research interests concerns the fields of Identity, Emotions, Relationships in Radio, Television, Internet - Interpersonal, Intergroup Communication, Identity and Emotions via Μediated Experience Applications, Social Media, Mobile Phones, Locative Media - Personal Relationships in Technopsychological Systems and Hybrid Environments. She is a member of the International Editorial Board of the “Journal of Radio and Audio Media”, Broadcast Research Association, Routledge ed. and a member of the International Editorial Board of “The Radio Journal”, Intellect Ltd., UK., a founding member and Chair of the Division: Media Psychology and Technology, of Hellenic Psychological Association (https://elpse.com/meswn-kai-texnologias), founding member and former member of the Scientific Board of Social Computing Research Center, Cyprus University of Technology (https://www.socialcomputing.eu), a member of Scientific Committee of Groupe de Recherches et d’ Etudes sur la Radio (GRER), a founding member and former Vice Chair of the Radio Research Section of European Communication Research and Education Association (ECREA).
She has published articles in refereed international journals, three books and she participated in international conferences.

Office 13, Fourth Floor, New Building, Panteion University, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office Hours (spring semester 2018 – 2019):

Tuesday 14:00 – 15:00, Thursday 16:00 – 17.30, upon request via e-mail

Kontaxis Athanasios, Laboratory Teaching Staff (EDIP)

Subject: Informatics with emphasis on Communication, Education and Culture

Dr. Athanasios Kontaxis has worked many years in Vocational Education as teacher (1986-2003) and as School Advisor (2003-2017).
He holds a degree in Mechanical Engineering (AUTH - 1982). In 2001 he completed his doctoral dissertation at Panteion (Department of Communication, Media and Culture) on "Evaluation and perfection of information services and their consequences ".

He has participated as an organizer and trainer in numerous activities on education, technical and scientific information and digital media. It has also contributed to the design and publication - implementation of traditional and electronic media, especially with educational, technological and business content.
His research interests include pedagogical issues and issues related to science and technology communication.

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Vovou Ioanna, Assistant Professor

Ioanna Vovou is an Assistant Professor at Panteion University of Social and Political Sciences (Athens, Greece), in the Department of Communication, Media and Culture. She has the title of «Maître de Conférences» in the French public University “Université Paris XIII” where she was teaching for the period 2002-2007. She has also taught in the following French public Universities: Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, Université Paris VIII, Université Paris XII. She is a full member of the «Centre d’Etudes des Images et des Sons Médiatiques» (CEISME/CIM, University of Paris III-Sorbonne Nouvelle).

Her research interests focus on the relation between the media and the society, on media analysis and media discourses. She is participating in international research projects and is the author of essays dealing with the history of television, the political talk shows on Greek television, social representations in reality TV, gendered representations in the media and intermedial communication and culture issues.

She is currently participating in the international network CREA2S «Creative Shift Studies» questioning the injunctions to creativity, since they are no longer reserved for the cultural and creative industries, but increasingly contaminate other traditional sectors, including media and new media content.

 

Ioanna Vovou est Professeure Assistante à l’Université Panteion de Sciences Sociales et Politiques d’Athènes (Département Communication, Médias, Culture) et a le titre de Maître de Conférences à l’Université Paris XIII. Elle est membre du Centre d’Etudes sur l’Image et le Son Médiatiques (CEISME/EA CIM, Université Paris III-Sorbonne Nouvelle). Elle est l’auteure de l’ouvrage Les Miroirs perforés de la télévision (éd. Herodôtos, en grec) et de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages ayant trait, entre autres, à l’histoire et l’analyse des programmes télévisuels, à la relation entre médias et société, à la communication intermédiale et à la question du genre dans les médias.

Actuellement, elle fait partie du réseau international CREA2S «Creative Shift Studies», interrogeant les notions de « création » et de « créativité » par rapport aux discours, production et contenus médiatiques.

Office: 10, 3d floor, New Building, Tel: 210-9201717, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours: Tuesdays 14:00 - 15:00, Office: 10, 3d floor, New Building & Wednesdays 17:00 - 18:00, Studio Hill, Plaka

CREA2S International Conference: The creative contagion,
17-19 October 2018, Panteion University, Athens, Greece

Αθανάσιος Κονταξής Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική με έμφαση στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ο Αθανάσιος Κονταξής έχει πολύχρονη εμπειρία ως στέλεχος της εκπαίδευσης (Σχολικός Σύμβουλος 2003-2017). Οι βασικές του σπουδές είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ (ΑΠΘ - 1982).
Το 2001 ολοκλήρωσε τη διδακτορική του διατριβή στο Πάντειο (Τμήμα ΕΜΜΕ) με θέμα: «Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Υπηρεσιών Πληροφόρησης και συνέπειές τους».
Έχει συμμετάσχει ως διοργανωτής και επιμορφωτής σε πλήθος δραστηριοτήτων σχετικά με θέματα εκπαίδευσης, τεχνικής και επιστημονικής πληροφόρησης και ψηφιακών μέσων. Επίσης έχει συμβάλει στο σχεδιασμό και στην έκδοση – υλοποίηση παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, ιδιαιτέρως με τεχνολογικό και επιχειρηματικό περιεχόμενο.
Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται παιδαγωγικά θέματα και θέματα σχετικά με την επικοινωνία της επιστήμης και της τεχνολογίας (scientific & technical communication).

Τηλέφωνο: 210-9201742, E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Σημαντικό - Προσοχή !!

Δηλώσεις Μαθημάτων για τη Συμμετοχή στις Εξετάσεις!!

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν σε κάθε εξάμηνο (εαρινό – χειμερινό) σύμφωνα με τον πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, ούτε να βαθμολογούνται σε μαθήματα που δεν έχουν δηλώσει. Συνεπάγεται ότι ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να τα δηλώσει το αντίστοιχο εξάμηνο της επομένης ακαδημαϊκής χρονιάς.