Προκήρυξη Κατατακτήριων & ημερομηνίες εξετάσεων

Η Συνέλευση του Τμήματος, στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2016, μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στο άρθρο 57 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-9-2013) και την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/ (ΦΕΚ 3185/16-12-13), βάσει των οποίων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας κατάταξης πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αποφάσισε τον τρόπο κατάταξης των πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 στο Τμήμα ως εξής:

Read more: Προκήρυξη Κατατακτήριων & ημερομηνίες εξετάσεων