Πολιτική ποιότητας

1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1.1. Δήλωση πολιτικής ποιότητας

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (ΕΜΠΟ) σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει ευθυγραμμίσει την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας του Παντείου Πανεπιστημίου, στοχεύοντας στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος, σύμφωνα µε τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και τις καλές πρακτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ), τις αρχές της Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ) και την κείμενη νομοθεσία. Η παροχή υψηλής ποιότητας ανώτατης εκπαίδευσης και η ενίσχυση και βελτίωση του ερευνητικού έργου των Ακαδημαϊκών Σχολών και Τμημάτων αποτελεί θεμελιώδη στόχο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ιδρύματος για την οποία δεσμεύεται η Διοίκηση και όλο το προσωπικό του. Η Πολιτική του Παντείου για τη Διασφάλιση Ποιότητας και η στρατηγική εφαρμογής της υλοποιούνται μέσω της ΜΟ.ΔΙ.Π., που αποτελεί δομή του Ιδρύματος, και η οποία δημιουργήθηκε στις αρχές του 2019, καθώς και με τις αποφάσεις των Συνελεύσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων περί συγκρότησης των ΟΜ.Ε.Α. τους, με σκοπό την οργάνωση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του Ν. 3374/2005 και του Ν. 4485/2017.) Με απόφαση της Συγκλήτου του Παντείου εγκρίθηκε η εισήγηση της ΜΟ.ΔΙ.Π. περί της οργάνωσης, δομής και λειτουργίας της ΜΟ.ΔΙ.Π. και του Ε.Σ.Δ.Π. του Ιδρύματος και η απόφαση δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (1995/2018). To εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Παντείου ενημερώνεται συνεχώς από την ΜΟ.ΔΙ.Π. επί των οριζόμενων, από την ισχύουσα νομοθεσία, διαδικασιών αξιολόγησης και συμμετέχει ενεργά υλοποιώντας τες.


Από την ίδρυσή του, το Πάντειο Πανεπιστήμιο βασίζεται σε μια φιλοσοφία ευρύτερης ποιότητας που ενστερνίζεται τις θεμελιώδεις αξίες:

 • της προόδου της επιστήμης και της μετάδοσης της γνώσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας ενός δημόσιου πανεπιστημίου,
 • της ενδυνάμωσης και της αριστείας της έρευνας και της εκπαίδευσης,
 • της ακαδημαϊκής ελευθερίας στη διδασκαλία και στην έρευνα, καθώς και της ελεύθερης έκφρασης και διακίνησης ιδεών στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα, οι νόμοι του Κράτους και οι ρυθμιστικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα που το αφορούν,
 • του σεβασμού της αξιοκρατίας στις διαδικασίες των μελών ΔΕΠ και του προσωπικού,
 • της διαρκούς ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των παρεχόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών,
 • της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης και συμμετοχής των φοιτητών σε όλες τις διαδικασίες που τους αφορούν.

1.2. Στόχοι και δράσεις για τη διασφάλιση ποιότητας

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Διασφάλισης Ποιότητας του ΠΠΣ, το Τμήμα ΕΜΠΟ δεσμεύεται να εφαρμόζει δράσεις και διαδικασίες ποιότητας μέσα από τις οποίες διασφαλίζεται:

 • Η διαρκής παρακολούθηση και ανανέωση του ΠΠΣ και η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και τις αρχές και κατευθύνσεις της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
 • Η παροχή υψηλού επιπέδου θεωρητικών γνώσεων, αλλά και εφαρμοσμένης εμπειρίας που αφορά τα ειδικά γνωστικά πεδία που υπηρετεί το ΕΜΠΟ και, συγκεκριμένα, τους τομείς της Επικοινωνίας, των Μέσων, του Πολιτισμού και της Πολιτιστικής Διαχείρισης.
 • Η διασφάλιση της καταλληλότητας των προσόντων του διδακτικού προσωπικού και η τήρηση διαφανών και αξιοκρατικών διαδικασιών επιλογής και εξέλιξής τους.
 • Η εκπόνηση ερευνητικού έργου στα ειδικά γνωστικά πεδία, μέσω της αξιοποίησης διεπιστημονικών προσεγγίσεων και η σύνδεση της έρευνας και της διδασκαλίας με βάση τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.
 • Η ανάπτυξη, η ενίσχυση και η ανάδειξη των μαθησιακών δεξιοτήτων και προσόντων των φοιτητών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης και η προετοιμασία τους για ευδόκιμη επαγγελματική πορεία.
 • Η ανάδειξη του ΕΜΠΟ σε κέντρο αριστείας για τη διδασκαλία, την έρευνα, τις επαγγελματικές δεξιότητες των αποφοίτων και, κυρίως, την ενίσχυση και τη
  διεύρυνση των σπουδών επικοινωνίας και πολιτισμού στην Ελλάδα.
 • Η συμβολή του ΕΜΠΟ στην κοινωνία, στην οικονομία και στην πολιτιστική ζωή, μέσω συνεργειών με φορείς, ιδρύματα, οργανισμούς και πανεπιστήμια με ανάλογα
  ενδιαφέροντα και με σκοπό τη χάραξη στρατηγικής και πολιτικής στα πεδία της επικοινωνίας, των μέσων και του πολιτισμού.
 • Η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας, μέσω της εξωστρέφειας και της συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες και ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών.

1.3. Τρόποι επικοινώνησης της πολιτικής ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού επικοινωνείται με τους εξής τρόπους:

 • Η Πολιτική Ποιότητας, αφού εγκριθεί από τη Διοίκηση του Ιδρύματος, διαβιβάζεται προς όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος.
 • Κατά την υποδοχή των νεοεισαχθεισών/έντων φοιτητριών/ών των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητριών/ών
 • Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει το Τμήμα (Facebook, Twitter)
 • Κατά τις επαφές του Τμήματος με ερευνητικούς και επαγγελματικούς φορείς, που εμπλέκονται στα προγράμματα πρακτικής άσκησης και σε ερευνητικά προγράμματα.
 • Μέσω των πολλαπλών εκδηλώσεων, διαλέξεων, ημερίδων, επιστημονικών συνεδρίων που διοργανώνονται από το Τμήμα, καθώς και ευρύτερα κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων, που συντελούν με πολλαπλούς τρόπους στη δημοσιοποίηση της πολιτικής ποιότητας του Τμήματος. 

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

 • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
 • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας