Πίνακας κατάταξης & συνάντηση για την Πρακτική Άσκηση

Εδώ θα βρείτε τον τελικό πίνακα κατάταξης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άκησης.

Όλες και όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες στην πρακτική άσκηση (και οι αναπληρωματικοί στη λίστα κατάταξης) καλούνται σε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση την Παρασκευή 13/5/2022, στις 10πμ στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a15d6e85d6f5e4077aaa04e5d4f541f20%40thread.tacv2/1615541222629?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%2218090ea1-f1ea-44f4-872e-f1e071323d96%22%7d

Θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε ορισμένες πρώτες κατευθυντήριες γραμμές και, μετά τις πρώτες διευκρινίσεις, οι φοιτητές/τριες θα συνεχίσουν την συνάντηση με τις υπεύθυνες ανά κατεύθυνση:

  • Αναπλ. Καθηγήτρια Μπ. Τσακαρέστου: Κατεύθυνση Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων
  • Επίκ. Καθηγήτρια Π. Κόκκορη : Κατεύθυνση Πολιτισμού και Πολιτιστικής Διαχείρησης
  • Επίκ. Καθηγήτρια Α. Γαζή: Κατεύθυνση Μέσων

 

Η επιτροπή Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠΟ

  • Μπέττυ Τσακαρέστου
  • Πατρίσια Κόκκορη
  • Αγγελική Γαζή
  • Ιωάννα Βώβου

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

  • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
  • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
  • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας