Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης

Αθήνα, 11/03/2022
Αρ. Πρωτ.: 11000

Ανακοινώνεται στους φοιτητές και στις φοιτήτριες του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού ότι κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθεί η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και των φοιτητριών του Παντείου Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5032773, Άξονας Προτεραιότητας «Προσαρμογή εργαζόμενων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παρακαλούνται να προσέλθουν κατά τις εξής ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να καταθέσουν Αίτηση Συμμετοχής στο πρόγραμμα :


Από 14/03/2022 έως και 23/03/2022 κάθε Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη και ώρες 10:00-13:00.

Οι φοιτητές/τριες που αναμένουν βαθμολογία για τα Εργαστηριακά μαθήματα κατευθύνσεων και μόνο αυτοί/αυτές θα μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία του Τμήματος για την κατάθεση των δικαιολογητικών τους και τις κάτωθι ημερομηνίες:

 • Παρασκευή 1 Απριλίου 2022
 • Δευτέρα 4 Απριλίου 2022
 • Τρίτη 5 Απριλίου 2022

Απαραίτητα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση [που θα βρείτε εδώ] είναι:

 1. Βιογραφικό Σημείωμα.
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Επιστολή κινήτρων (motivation letter).

Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που πληρούν τα κάτωθι κριτήρια, όπως αυτά έχουν οριστεί από τη ΓΣ του Τμήματος:

 1. Επιτυχής εξέταση σε 8 ή 7 από τα υποχρεωτικά εργαστήρια του προγράμματος σπουδών.
 2. Επιτυχής εξέταση τουλάχιστον στα 6 από τα 8 υποχρεωτικά εργαστήρια του προγράμματος σπουδών με σειρά προτεραιότητας σε όσους συγκεντρώνουν τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας στα εργαστήρια.
 3. Επιστολή κινήτρων (motivation letter).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Φοιτητές/τριες που δεν έχουν βαθμολογίες για κάποια εργαστηριακά μαθήματα κατευθύνσεων του προηγούμενου (χειμερινού) εξαμήνου μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά αναφέροντας τα εργαστηριακά μαθήματα στα οποία εκκρεμεί η καταχώρηση βαθμολογίας.


Η παρούσα Πρόσκληση Ενδιαφέροντος θα παραμείνει αναρτημένη στον δικτυακό τόπο του Τμήματος για δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσής της, δηλαδή από 11/ 03 / 2022 έως 21/ 03 / 2022.

 • Ο αριθμός των φοιτητών και των φοιτητριών που θα επιλεχθούν να συμμετάσχουν ανέρχε-ται σε εξήντα (60) άτομα (+ δεκαπέντε (15) επιλαχόντες και επιλαχούσες).
 • Φοιτητής/φοιτήτρια που έχει ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης δεν έχει δικαίωμα εκ νέου συμμετοχής.
 • Η Πρακτική Άσκηση του Παντείου Πανεπιστημίου υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις Κοι-νές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), τα αντίστοιχα ΦΕΚ και τις εγκυκλίους, όπως αυτές εκδίδονται από τα (συν)αρμόδια υπουργεία και ισχύουν κατά την εκάστοτε περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.
 • Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης εντός διαστήματος πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσής της.
 • Ο τελικός πίνακας κατάταξης των φοιτητών/φοιτητριών θα ανακοινωθεί στον δικτυακό τόπο του Τμήματος και θα υποβληθεί στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη της Πρακτικής Άσκησης

Βώβου Ιωάννα
Επίκ. Καθηγήτρια

logo

Λεωφόρος Συγγρού 136 - 17671 Αθήνα
136, Syngrou Avenue, Athens 17671, Greece 

e-mail: emme@panteion.gr

Ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών στη Γραμματεία του Τμήματος [2ος όροφος παλαιού κτiρίου]: κάθε Τρίτη 10:00 - 13:00

Για πιστοποιητικά, βεβαιώσεις κ.λπ., οι φοιτητές/τριες μπορούν να εξυπηρετούνται από το Κ.Ε.ΦΟΙ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών) στο αίθριο του νέου κτιρίου, το οποίο λειτουργεί καθημερινά από 9.30' – 13.30'

 • 210-920 1431 Ελένη Χαλκονίδου, εξυπηρέτηση προπτυχιακών φοιτητών/τριών
 • 210-920 1428 Θεοδώρου Βασιλική, εξυπηρέτηση μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών & υποψηφίων διδακτόρων 
 • 210-920 1064 Δημήτρης Καραλής,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας